สรุปหนังสือ การบริหารการเงินส่วนบุคคล

การบริหารการเงินส่วนบุคคล
การบริหารการเงินส่วนบุคคล

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อหนังสือ : การบริหารการเงินส่วนบุคคล

ชื่อผู้แต่ง : รัชนีกร วงศ์จันทร์

สำนักพิมพ์ : The Stock Exchange of Thailand

ปีที่พิมพ์ : 2553

จำนวนหน้า : 628 หน้า

หมวดหนังสือ : การเงินการลงทุน

สารบัญ

 • ส่วนที่ 1 แนวคิดเบื้องต้นเกี่ยวกับการเงินส่วนบุคคล
  บทที่ 1 ความจำเป็นของการเงินส่วนบุคคล
  บทที่ 2 เครื่องมือทางการเงินขั้นพื้นฐานสำหรับ
  บทที่ 3 งบการเงินส่วนบุคคล
 • ส่วนที่ 2 การจัดการกับเงิน
  บทที่ 4 จัดการกับเงิน
  บทที่ 5 การบริหารหนี้ส่วนบุคคล
  บทที่ 6 การวางแผนจัดหาสินทรัพย์มูลค่าสูง
  บทที่ 7 การวางแผนภาษีส่วนบุคคลเบื้องตัน
 • ส่วนที่ 3 การจัดการความเสี่ยงส่วนบุคคล
  บทที่ 8 การวางแผนการประกันภัย
 • ส่วนที่ 4 แนวคิดเกี่ยวกับการจัดการลงทุน
  บทที่ 9 การลงทุน
  บทที่ 10 การลงทุนทางตรง
  บทที่ 11 การลงทุนทางอ้อม
  บทที่ 12 ลงทุนเองหรือใช้มืออาชีพ
  บทที่ 13 การวางแผนการลงทุน
  บทที่ 14 การวางแผนชีวิตเพื่อวัยเกษียณและการจัดการทรัพย์สิน

สรุปข้อคิดจากหนังสือ

หนังสือเล่มนี้นำเสนอความรู้เกี่ยวกับการบริหารการเงินส่วนบุคคล เพื่อปลูกฝังวัฒนธรรมการออมการลงทุน และเสริมสร้างศักยภาพให้กับบุคลากรในระบบเศรษฐกิจไทย รวมทั้งส่งเสริมทักษะความรู้ด้านการวางแผนการเงินส่วนบุคคล ให้สามารถต่อยอดองค์ความรู้สู่การประกอบวิชาชีพเป็นนักวางแผนการเงินต่อไป เนื้อหาครอบคลุมหลักการสำคัญในการบริหารจัดการการเงินส่วนบุคคลอย่างมีประสิทธิภาพ

1. ความสำคัญของการวางแผนการเงินส่วนบุคคล

การวางแผนการเงินส่วนบุคคลเป็นเรื่องสำคัญที่ทุกคนควรให้ความสนใจ เพราะจะช่วยให้สามารถบรรลุเป้าหมายทางการเงินและมีชีวิตที่มั่นคงในอนาคต การละเลยการวางแผนการเงินอาจส่งผลเสียทั้งต่อตนเอง ครอบครัว และสังคมโดยรวม ผู้อ่านควรตระหนักถึงความสำคัญและเริ่มวางแผนการเงินตั้งแต่เนิ่นๆ

2. การกำหนดเป้าหมายทางการเงิน

การกำหนดเป้าหมายทางการเงินที่ชัดเจนเป็นจุดเริ่มต้นที่สำคัญของการวางแผนการเงิน ผู้อ่านควรพิจารณาว่าตนเองต้องการอะไรในอนาคต เช่น การมีบ้าน รถยนต์ การเกษียณอายุอย่างมีความสุข แล้วจึงกำหนดเป้าหมายทางการเงินให้สอดคล้องกัน การมีเป้าหมายที่ชัดเจนจะช่วยสร้างแรงจูงใจและทำให้การวางแผนมีทิศทางที่ชัดเจน

3. การจัดทำงบการเงินส่วนบุคคล

การจัดทำงบการเงินส่วนบุคคลเป็นเครื่องมือสำคัญในการวางแผนการเงิน ผู้อ่านควรเรียนรู้วิธีการจัดทำงบดุล งบรายได้-รายจ่าย และงบกระแสเงินสดส่วนบุคคล เพื่อให้ทราบถึงฐานะทางการเงินและพฤติกรรมการใช้จ่ายของตนเอง ข้อมูลเหล่านี้จะช่วยในการวางแผนและตัดสินใจทางการเงินได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

4. การบริหารรายได้และค่าใช้จ่าย

การบริหารรายได้และค่าใช้จ่ายอย่างมีประสิทธิภาพเป็นพื้นฐานสำคัญของการวางแผนการเงิน ผู้อ่านควรเรียนรู้วิธีการจัดสรรรายได้ให้เหมาะสม โดยแบ่งสัดส่วนสำหรับค่าใช้จ่ายที่จำเป็น การออม และการลงทุน รวมทั้งควบคุมค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็น การมีวินัยทางการเงินจะช่วยให้มีเงินเหลือเก็บและนำไปต่อยอดเพื่อสร้างความมั่งคั่งในอนาคต

5. การออมเงิน

การออมเงินเป็นจุดเริ่มต้นของการสร้างความมั่นคงทางการเงิน ผู้อ่านควรเรียนรู้เทคนิคการออมเงินอย่างมีประสิทธิภาพ เช่น การออมก่อนใช้ การตั้งเป้าหมายการออม และการใช้เครื่องมือทางการเงินต่างๆ เพื่อส่งเสริมการออม เช่น บัญชีเงินฝากประจำ สลากออมทรัพย์ การออมเงินอย่างสม่ำเสมอจะช่วยสร้างความมั่นคงทางการเงินในระยะยาว

6. การบริหารหนี้สิน

การบริหารหนี้สินอย่างมีประสิทธิภาพเป็นส่วนสำคัญของการวางแผนการเงิน ผู้อ่านควรเรียนรู้วิธีการจัดการกับหนี้สินประเภทต่างๆ ทั้งหนี้ดีและหนี้เสีย รวมทั้งเทคนิคการลดภาระหนี้ เช่น การจัดลำดับความสำคัญของหนี้ การรีไฟแนนซ์ การจ่ายเงินต้นเพิ่มเติม การบริหารหนี้สินที่ดีจะช่วยลดภาระทางการเงินและเพิ่มโอกาสในการสร้างความมั่งคั่ง

7. การลงทุนเพื่อสร้างความมั่งคั่ง

การลงทุนเป็นวิธีการสร้างความมั่งคั่งในระยะยาว ผู้อ่านควรเรียนรู้เกี่ยวกับทางเลือกการลงทุนประเภทต่างๆ เช่น หุ้น พันธบัตร กองทุนรวม อสังหาริมทรัพย์ รวมทั้งหลักการพื้นฐานในการลงทุน เช่น การกระจายความเสี่ยง การลงทุนตามระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ การลงทุนอย่างมีกลยุทธ์จะช่วยสร้างผลตอบแทนที่ดีในระยะยาว

8. การวางแผนภาษี

การวางแผนภาษีเป็นส่วนสำคัญของการบริหารการเงินส่วนบุคคล ผู้อ่านควรเรียนรู้เกี่ยวกับโครงสร้างภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา วิธีการคำนวณภาษี และช่องทางการลดหย่อนภาษีต่างๆ เช่น การลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF) กองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF) การทำประกันชีวิต การวางแผนภาษีที่ดีจะช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายและเพิ่มเงินออมได้

9. การวางแผนประกันภัย

การวางแผนประกันภัยเป็นส่วนสำคัญในการบริหารความเสี่ยงทางการเงิน ผู้อ่านควรเรียนรู้เกี่ยวกับประเภทของประกันภัยต่างๆ เช่น ประกันชีวิต ประกันสุขภาพ ประกันอุบัติเหตุ และพิจารณาเลือกทำประกันให้เหมาะสมกับความต้องการและความเสี่ยงของตนเอง การมีประกันภัยที่เหมาะสมจะช่วยป้องกันความเสียหายทางการเงินจากเหตุการณ์ไม่คาดฝัน

10. การวางแผนเกษียณอายุ

การวางแผนเกษียณอายุเป็นเรื่องสำคัญที่ควรเริ่มตั้งแต่เนิ่นๆ ผู้อ่านควรเรียนรู้วิธีการคำนวณเงินที่ต้องการใช้หลังเกษียณ และวางแผนการออมและการลงทุนเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย เช่น การลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ การวางแผนเกษียณที่ดีจะช่วยให้มีชีวิตที่มั่นคงและมีความสุขหลังเกษียณ

11. การวางแผนมรดก

การวางแผนมรดกเป็นส่วนหนึ่งของการวางแผนการเงินระยะยาว ผู้อ่านควรเรียนรู้เกี่ยวกับกฎหมายมรดก วิธีการจัดการทรัพย์สิน และเครื่องมือทางการเงินต่างๆ ที่ช่วยในการวางแผนมรดก เช่น การทำพินัยกรรม การตั้งทรัสต์ การวางแผนมรดกที่ดีจะช่วยให้มั่นใจว่าทรัพย์สินจะถูกส่งต่อให้ทายาทตามความต้องการ และช่วยลดภาระภาษีมรดก

12. การใช้เทคโนโลยีในการบริหารการเงิน

เทคโนโลยีมีบทบาทสำคัญในการบริหารการเงินส่วนบุคคลในปัจจุบัน ผู้อ่านควรเรียนรู้เกี่ยวกับแอปพลิเคชันและเครื่องมือดิจิทัลต่างๆ ที่ช่วยในการจัดการการเงิน เช่น แอปบันทึกรายรับ-รายจ่าย แอปวางแผนการลงทุน แพลตฟอร์มการลงทุนออนไลน์ การใช้เทคโนโลยีอย่างเหมาะสมจะช่วยให้การบริหารการเงินมีประสิทธิภาพมากขึ้น

13. การพัฒนาทักษะทางการเงิน

การพัฒนาทักษะทางการเงินอย่างต่อเนื่องเป็นสิ่งสำคัญในโลกการเงินที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ผู้อ่านควรหมั่นศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมผ่านช่องทางต่างๆ เช่น หนังสือ บทความ สัมมนา คอร์สออนไลน์ การมีความรู้และทักษะทางการเงินที่ทันสมัยจะช่วยให้สามารถตัดสินใจทางการเงินได้อย่างชาญฉลาดมากขึ้น

14. การปรับแผนการเงินตามสถานการณ์

การวางแผนการเงินไม่ใช่เรื่องที่ทำครั้งเดียวแล้วจบ ผู้อ่านควรเรียนรู้วิธีการทบทวนและปรับแผนการเงินให้เหมาะสมกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป เช่น การเปลี่ยนงาน การแต่งงาน การมีบุตร การเกิดวิกฤตเศรษฐกิจ การปรับแผนการเงินอย่างสม่ำเสมอจะช่วยให้สามารถรับมือกับการเปลี่ยนแปลงและบรรลุเป้าหมายทางการเงินได้ดียิ่งขึ้น

15. การสร้างจิตสำนึกทางการเงินที่ดี

การสร้างจิตสำนึกทางการเงินที่ดีเป็นรากฐานสำคัญของการบริหารการเงินส่วนบุคคลที่ประสบความสำเร็จ ผู้อ่านควรตระหนักถึงความสำคัญของการมีวินัยทางการเงิน การรู้จักพอเพียง และการมีความรับผิดชอบต่อการตัดสินใจทางการเงินของตนเอง การมีจิตสำนึกทางการเงินที่ดีจะช่วยให้สามารถควบคุมพฤติกรรมการใช้จ่ายและสร้างนิสัยการออมและการลงทุนที่ดีในระยะยาว

สรุป

หนังสือ “การบริหารการเงินส่วนบุคคล” นำเสนอแนวคิดและหลักการสำคัญในการบริหารจัดการการเงินส่วนบุคคลอย่างมีประสิทธิภาพ ครอบคลุมตั้งแต่การวางแผนการเงิน การจัดทำงบการเงินส่วนบุคคล การบริหารรายได้และค่าใช้จ่าย การออม การลงทุน การบริหารหนี้สิน การวางแผนภาษีและประกันภัย ไปจนถึงการวางแผนเกษียณอายุและมรดก

เนื้อหาในหนังสือมุ่งเน้นการสร้างความรู้ความเข้าใจและทักษะทางการเงินที่จำเป็น เพื่อให้ผู้อ่านสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตจริงได้ การศึกษาและปฏิบัติตามแนวทางในหนังสือนี้จะช่วยให้ผู้อ่านสามารถบริหารการเงินส่วนบุคคลได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีความมั่นคงทางการเงิน และบรรลุเป้าหมายทางการเงินในระยะยาว

นอกจากนี้ หนังสือยังกระตุ้นให้ผู้อ่านตระหนักถึงความสำคัญของการมีวินัยทางการเงินและการพัฒนาทักษะทางการเงินอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นรากฐานสำคัญของความสำเร็จทางการเงินในระยะยาว การนำความรู้และแนวคิดจากหนังสือไปปรับใช้จะช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตทางการเงินของผู้อ่าน และส่งผลดีต่อเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศในที่สุด