สรุปหนังสือ กุญแจอ่านงบการเงิน

กุญแจอ่านงบการเงิน
กุญแจอ่านงบการเงิน

Table of Contents

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อหนังสือ : กุญแจอ่านงบการเงิน

ชื่อผู้แต่ง : เอิญ สุริยะฉาย (Mr.LikeStock)

สำนักพิมพ์ : ซีเอ็ดยูเคชั่น

ปีที่พิมพ์ : 2015

จำนวนหน้า : 293 หน้า

หมวดหนังสือ : การเงินการลงทุน

สารบัญ

 • บทที่ 1 งบการเงินแต่ละประเภท
  – ส่วนประกอบของงบการเงิน
  – รอบระยะเวลาบัญชี
  ฯลฯ
 • บทที่ 2 เครื่องมือวิเคราะห์งบการเงิน
  – การวิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงิน
  – ประโยชน์การวิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงิน
  ฯลฯ
 • บทที่ 3 วิธีการอ่านงบการเงิน
  – วิธีการอ่านงบการเงิน
  – สิ่งที่ต้องดูก่อนอ่านงบการเงิน
 • บทที่ 4 การวิเคราะห์บริษัทจากงบการเงิน
  – การวิเคราะห์บริษัทจากงบการเงิน
  – การดาวน์โหลดงบการเงินย้อนหลัง
  ฯลฯ
 • บทที่ 5 งบการเงินภาคเจาะลึก
  – สมการทางบัญชี
  – หลักบัญชีคู่ เดบิต เครดิต (Debit Credit)
  ฯลฯ
 • บทที่ 6 กรณีศึกษาจากงบการเงินในอดีต
  MPG : โปรดอย่าดูเฉพาะกำไร
  SYMC : กำไรโตเพราะเปลี่ยนนโยบายทางบัญชี
  ฯลฯ

สรุปข้อคิดจากหนังสือ

หนังสือ “กุญแจอ่านงบการเงิน” เป็นคู่มือที่เหมาะสำหรับผู้เริ่มต้นลงทุนในหุ้น ช่วยให้เข้าใจวิธีการอ่านและวิเคราะห์งบการเงินของบริษัทได้อย่างมีประสิทธิภาพ ผู้เขียนอธิบายองค์ประกอบสำคัญของงบการเงินแต่ละประเภท พร้อมเครื่องมือและเทคนิคในการวิเคราะห์ เพื่อประเมินสุขภาพทางการเงินและแนวโน้มของบริษัท ช่วยให้นักลงทุนสามารถตัดสินใจลงทุนได้อย่างชาญฉลาดมากขึ้น

1. งบการเงินประกอบด้วย 5 ส่วนหลัก

งบการเงินมี 5 ส่วนสำคัญได้แก่ งบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบกระแสเงินสด งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น และหมายเหตุประกอบงบการเงิน แต่ละส่วนให้ข้อมูลที่แตกต่างกันเกี่ยวกับฐานะและผลการดำเนินงานของบริษัท นักลงทุนควรอ่านและวิเคราะห์ทุกส่วนประกอบกันเพื่อให้ได้ภาพรวมที่ชัดเจน

2. งบแสดงฐานะการเงินแสดงสินทรัพย์ หนี้สิน และส่วนของเจ้าของ

งบแสดงฐานะการเงินหรืองบดุลเป็นภาพสแนปช็อตของบริษัท ณ วันใดวันหนึ่ง แสดงมูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมด หนี้สินทั้งหมด และส่วนของเจ้าของ สินทรัพย์จะเท่ากับหนี้สินบวกส่วนของเจ้าของเสมอ นักลงทุนควรดูแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของแต่ละรายการ เช่น สินทรัพย์ที่เพิ่มขึ้นอาจบ่งชี้ถึงการขยายตัวของกิจการ

3. งบกำไรขาดทุนแสดงผลการดำเนินงาน

งบกำไรขาดทุนแสดงรายได้ ค่าใช้จ่าย และกำไรสุทธิของบริษัทในช่วงเวลาหนึ่ง นักลงทุนควรดูแนวโน้มของรายได้และกำไรว่าเติบโตอย่างต่อเนื่องหรือไม่ อัตรากำไรขั้นต้นและอัตรากำไรสุทธิเป็นตัวชี้วัดประสิทธิภาพในการทำกำไร ควรเปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของอุตสาหกรรมด้วย

4. งบกระแสเงินสดแสดงการไหลเวียนของเงินสด

งบกระแสเงินสดแบ่งเป็น 3 กิจกรรมหลักคือ การดำเนินงาน การลงทุน และการจัดหาเงิน บริษัทที่ดีควรมีกระแสเงินสดจากการดำเนินงานเป็นบวก แสดงถึงความสามารถในการสร้างเงินสดจากธุรกิจหลัก นักลงทุนควรระวังบริษัทที่มีกระแสเงินสดจากการดำเนินงานติดลบต่อเนื่อง

5. อัตราส่วนทางการเงินช่วยในการวิเคราะห์

อัตราส่วนทางการเงินช่วยให้เปรียบเทียบและวิเคราะห์ข้อมูลได้ง่ายขึ้น เช่น อัตราส่วนสภาพคล่องวัดความสามารถในการชำระหนี้ระยะสั้น อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นวัดโครงสร้างเงินทุน อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์วัดประสิทธิภาพการใช้สินทรัพย์ นักลงทุนควรดูแนวโน้มและเปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยอุตสาหกรรม

6. ควรอ่านหมายเหตุประกอบงบการเงิน

หมายเหตุประกอบงบการเงินให้ข้อมูลเพิ่มเติมที่สำคัญ เช่น นโยบายการบัญชี รายละเอียดของรายการที่มีนัยสำคัญ ภาระผูกพันต่างๆ นักลงทุนไม่ควรมองข้ามส่วนนี้ เพราะอาจมีข้อมูลที่ส่งผลต่อฐานะการเงินและผลการดำเนินงานในอนาคต

7. ดูแนวโน้มของตัวเลขสำคัญย้อนหลัง 3-5 ปี

การดูแนวโน้มของตัวเลขสำคัญเช่น รายได้ กำไร สินทรัพย์ หนี้สิน ย้อนหลัง 3-5 ปี จะช่วยให้เห็นภาพการเติบโตของบริษัทได้ชัดเจนขึ้น บริษัทที่ดีควรมีแนวโน้มการเติบโตที่ต่อเนื่องและสม่ำเสมอ หากพบความผันผวนหรือการเปลี่ยนแปลงที่ผิดปกติควรหาสาเหตุเพิ่มเติม

8. เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยอุตสาหกรรม

การเปรียบเทียบผลการดำเนินงานและอัตราส่วนทางการเงินของบริษัทกับค่าเฉลี่ยอุตสาหกรรมจะช่วยให้เห็นจุดแข็งและจุดอ่อนของบริษัทได้ชัดเจนขึ้น บริษัทที่มีผลงานดีกว่าค่าเฉลี่ยอุตสาหกรรมอย่างต่อเนื่องมักมีความได้เปรียบในการแข่งขัน นักลงทุนควรหาสาเหตุว่าเพราะอะไร

9. ระวังรายการพิเศษที่ไม่ได้เกิดขึ้นเป็นประจำ

รายการพิเศษเช่น กำไรจากการขายสินทรัพย์ การตั้งสำรองต่างๆ อาจทำให้ผลประกอบการดูดีหรือแย่กว่าความเป็นจริง นักลงทุนควรแยกรายการเหล่านี้ออกเพื่อดูผลการดำเนินงานปกติของบริษัท ไม่ควรคาดหวังว่ารายการพิเศษจะเกิดขึ้นซ้ำในอนาคต

10. สังเกตการเปลี่ยนแปลงนโยบายบัญชี

การเปลี่ยนแปลงนโยบายบัญชีอาจส่งผลกระทบต่อตัวเลขในงบการเงิน ทำให้เปรียบเทียบกับปีก่อนๆ ได้ยาก นักลงทุนควรอ่านหมายเหตุประกอบงบการเงินอย่างละเอียดเพื่อดูว่ามีการเปลี่ยนแปลงนโยบายบัญชีหรือไม่ และส่งผลกระทบอย่างไร เพื่อปรับตัวเลขให้สามารถเปรียบเทียบกันได้

11. ตรวจสอบคุณภาพของกำไร

กำไรที่มีคุณภาพควรสอดคล้องกับกระแสเงินสดจากการดำเนินงาน หากกำไรสูงแต่กระแสเงินสดจากการดำเนินงานต่ำอย่างมีนัยสำคัญ อาจเป็นสัญญาณเตือนว่าคุณภาพกำไรไม่ดี นักลงทุนควรตรวจสอบสาเหตุและอาจต้องปรับปรุงกำไรให้สะท้อนความเป็นจริงมากขึ้น

12. พิจารณาโครงสร้างเงินทุนและความเสี่ยง

โครงสร้างเงินทุนที่เหมาะสมจะช่วยให้บริษัทเติบโตได้อย่างมั่นคง นักลงทุนควรดูสัดส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น ความสามารถในการชำระดอกเบี้ย และภาระหนี้ที่จะครบกำหนด บริษัทที่มีหนี้สินสูงเกินไปอาจมีความเสี่ยงทางการเงินสูง โดยเฉพาะในช่วงเศรษฐกิจถดถอย

13. วิเคราะห์ประสิทธิภาพการบริหารสินทรัพย์

อัตราส่วนหมุนเวียนของสินทรัพย์ต่างๆ เช่น สินค้าคงเหลือ ลูกหนี้การค้า สินทรัพย์ถาวร จะช่วยบอกประสิทธิภาพในการบริหารสินทรัพย์ของบริษัท อัตราส่วนที่สูงขึ้นมักบ่งชี้ถึงการใช้สินทรัพย์อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ซึ่งจะส่งผลดีต่อความสามารถในการทำกำไรในระยะยาว

14. ดูความสามารถในการจ่ายเงินปันผล

สำหรับนักลงทุนที่ต้องการรายได้ประจำ ควรดูความสามารถในการจ่ายเงินปันผลของบริษัท โดยพิจารณาจากกำไรสะสม กระแสเงินสดจากการดำเนินงาน และนโยบายการจ่ายเงินปันผล บริษัทที่มีกำไรสะสมและกระแสเงินสดที่แข็งแกร่งมักมีความสามารถในการจ่ายเงินปันผลอย่างสม่ำเสมอ

15. เข้าใจข้อจำกัดของงบการเงิน

แม้งบการเงินจะเป็นเครื่องมือสำคัญในการวิเคราะห์บริษัท แต่ก็มีข้อจำกัด เช่น เป็นข้อมูลในอดีต อาจถูกบิดเบือนด้วยการตกแต่งตัวเลข และไม่สะท้อนสินทรัพย์ที่จับต้องไม่ได้เช่นแบรนด์หรือทรัพย์สินทางปัญญา นักลงทุนควรใช้งบการเงินร่วมกับข้อมูลอื่นๆ เช่น กลยุทธ์ การแข่งขัน เพื่อการตัดสินใจลงทุนที่รอบด้านยิ่งขึ้น

สรุป

หนังสือ “กุญแจอ่านงบการเงิน” เป็นคู่มือที่มีประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับนักลงทุนมือใหม่และผู้ที่ต้องการพัฒนาทักษะการวิเคราะห์งบการเงิน โดยให้ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับองค์ประกอบของงบการเงิน เทคนิคการวิเคราะห์ และข้อควรระวังต่างๆ ในการตีความข้อมูลทางการเงิน

ผู้เขียนได้อธิบายแนวทางการอ่านงบการเงินอย่างเป็นระบบ ตั้งแต่การทำความเข้าใจโครงสร้างของงบการเงินแต่ละประเภท การคำนวณและตีความอัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ ไปจนถึงการวิเคราะห์แนวโน้มและเปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยอุตสาหกรรม นอกจากนี้ยังเน้นย้ำถึงความสำคัญของการพิจารณาข้อมูลเชิงคุณภาพนอกเหนือจากตัวเลขในงบการเงิน เพื่อให้ได้มุมมองที่รอบด้านเกี่ยวกับฐานะและผลการดำเนินงานของบริษัท

การนำความรู้จากหนังสือเล่มนี้ไปประยุกต์ใช้จะช่วยให้นักลงทุนสามารถประเมินสุขภาพทางการเงินของบริษัทได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น สามารถระบุจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และความเสี่ยงของกิจการ อันจะนำไปสู่การตัดสินใจลงทุนที่มีเหตุผลและมีโอกาสประสบความสำเร็จในระยะยาว อย่างไรก็ตาม ผู้อ่านควรตระหนักว่าการวิเคราะห์งบการเงินเป็นเพียงส่วนหนึ่งของการวิเคราะห์การลงทุน และควรใช้ร่วมกับการวิเคราะห์ปัจจัยอื่นๆ เช่น ภาวะอุตสาหกรรม กลยุทธ์ทางธุรกิจ และคุณภาพของผู้บริหาร เพื่อการตัดสินใจลงทุนที่รอบคอบและมีประสิทธิภาพสูงสุด