สรุปหนังสือ AISA: พื้นฐานการเงินธุรกิจ

AISA: พื้นฐานการเงินธุรกิจ
AISA: พื้นฐานการเงินธุรกิจ

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อหนังสือ : AISA: พื้นฐานการเงินธุรกิจ

ชื่อผู้แต่ง : ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

สำนักพิมพ์ : The Stock Exchange of Thailand

ปีที่พิมพ์ : 1 / 2564

จำนวนหน้า : 188 หน้า

หมวดหนังสือ : การเงินการลงทุน

สารบัญ

  • 01 หลักการเบื้องต้นเกี่ยวกับการเงินธุรกิจ
  • 02 หลักการเบื้องต้นของงบประมาณลงทุน
  • 03 ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับโครงสร้างเงินทุน
  • 04 การจัดการเงินทุนหมุนเวียนสำหรับการวิเคราะห์บริษัท
  • 05 หลักการพัฒนาอย่างยั่งยืนและธรรมาภิบาลของบริษัทจดทะเบียนเบื้องต้น

สรุปข้อคิดจากหนังสือ

หนังสือ AISA: พื้นฐานการเงินธุรกิจ นำเสนอองค์ความรู้สำคัญด้านการเงินธุรกิจซึ่งเป็นพื้นฐานสำหรับนักวิเคราะห์และผู้จัดการการลงทุน ครอบคลุมตั้งแต่หลักการพื้นฐาน การจัดทำงบประมาณลงทุน โครงสร้างเงินทุน การบริหารเงินทุนหมุนเวียน ไปจนถึงการพัฒนาอย่างยั่งยืนและธรรมาภิบาล เนื้อหามีประโยชน์ทั้งในเชิงทฤษฎีและการประยุกต์ใช้ในโลกธุรกิจจริง ช่วยให้ผู้อ่านมีความรู้รอบด้านเพื่อการตัดสินใจทางการเงินอย่างมีประสิทธิภาพ

1. หลักการเบื้องต้นของการเงินธุรกิจ

การเงินธุรกิจเกี่ยวข้องกับการตัดสินใจทางการเงินที่สำคัญเพื่อสร้างการเติบโตและความมั่งคั่งให้องค์กร ผู้อ่านจะได้เรียนรู้ภาพรวมของการเงินธุรกิจ บทบาทของผู้บริหารการเงิน และความสัมพันธ์ระหว่างการเงินกับการพัฒนาอย่างยั่งยืน เนื้อหาส่วนนี้ช่วยวางรากฐานความเข้าใจเพื่อการศึกษาในบทต่อไป นอกจากนี้ ยังอธิบายถึงเป้าหมายหลักของการเงินธุรกิจในการสร้างมูลค่าสูงสุดให้แก่ผู้ถือหุ้น พร้อมทั้งความท้าทายในการสร้างสมดุลระหว่างผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่างๆ

2. การจัดทำงบประมาณลงทุน

งบประมาณลงทุนเป็นเครื่องมือสำคัญในการตัดสินใจลงทุนในโครงการต่างๆ ผู้อ่านจะได้เรียนรู้หลักการ กระบวนการ และเกณฑ์ในการประเมินโครงการลงทุน เช่น มูลค่าปัจจุบันสุทธิ อัตราผลตอบแทนภายใน ระยะเวลาคืนทุน เป็นต้น ความรู้นี้ช่วยให้สามารถวิเคราะห์และตัดสินใจเลือกโครงการลงทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพ หนังสือยังอธิบายถึงความสำคัญของการพิจารณาความเสี่ยงและความไม่แน่นอนในการประเมินโครงการ รวมถึงเทคนิคการวิเคราะห์ความอ่อนไหวและการจำลองสถานการณ์ เพื่อให้การตัดสินใจลงทุนมีความรอบคอบมากยิ่งขึ้น

3. โครงสร้างเงินทุนของธุรกิจ

โครงสร้างเงินทุนที่เหมาะสมมีผลต่อมูลค่าและความเสี่ยงของกิจการ ผู้อ่านจะได้เรียนรู้แนวคิดเรื่องต้นทุนเงินทุน การคำนวณต้นทุนเงินทุนประเภทต่างๆ และการหาต้นทุนเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก นอกจากนี้ยังครอบคลุมเรื่องความเสี่ยงทางธุรกิจและการเงิน รวมถึงนโยบายเงินปันผล ความรู้เหล่านี้ช่วยให้เข้าใจผลกระทบของโครงสร้างเงินทุนต่อมูลค่ากิจการ หนังสือยังอภิปรายถึงทฤษฎีโครงสร้างเงินทุนที่สำคัญ เช่น ทฤษฎี Trade-off และทฤษฎี Pecking Order พร้อมทั้งยกตัวอย่างการประยุกต์ใช้ในการตัดสินใจเกี่ยวกับโครงสร้างเงินทุนของบริษัทจริง

4. การบริหารเงินทุนหมุนเวียน

เงินทุนหมุนเวียนมีความสำคัญต่อสภาพคล่องและความอยู่รอดของธุรกิจ ผู้อ่านจะได้เรียนรู้การวิเคราะห์สภาพคล่อง การจัดการเงินสด ลูกหนี้ สินค้าคงเหลือ และเจ้าหนี้ รวมถึงการจัดหาเงินทุนระยะสั้น ความรู้เหล่านี้ช่วยให้สามารถบริหารเงินทุนหมุนเวียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้ธุรกิจมีสภาพคล่องเพียงพอ นอกจากนี้ หนังสือยังนำเสนอเทคนิคการบริหารเงินทุนหมุนเวียนสมัยใหม่ เช่น การใช้ Supply Chain Finance และการใช้เทคโนโลยีในการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารเงินทุนหมุนเวียน

5. การพัฒนาอย่างยั่งยืนและธรรมาภิบาล

การดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนและมีธรรมาภิบาลเป็นสิ่งสำคัญในปัจจุบัน ผู้อ่านจะได้เรียนรู้หลักการพัฒนาอย่างยั่งยืน การสร้างสมดุลระหว่างเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม รวมถึงหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ความรู้เหล่านี้ช่วยให้เข้าใจแนวทางการดำเนินธุรกิจที่รับผิดชอบและสร้างคุณค่าในระยะยาว หนังสือยังอภิปรายถึงความสำคัญของการบูรณาการแนวคิด ESG (Environmental, Social, Governance) เข้ากับกลยุทธ์ทางการเงินของธุรกิจ และผลกระทบต่อการประเมินมูลค่าและการตัดสินใจลงทุน

6. เครื่องมือวิเคราะห์ทางการเงิน

หนังสือนำเสนอเครื่องมือวิเคราะห์ทางการเงินที่สำคัญ เช่น การวิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงิน การวิเคราะห์กระแสเงินสด การประเมินมูลค่ากิจการ เป็นต้น ผู้อ่านจะได้เรียนรู้วิธีการใช้เครื่องมือเหล่านี้เพื่อประเมินฐานะและผลการดำเนินงานของธุรกิจ ช่วยให้สามารถวิเคราะห์บริษัทและตัดสินใจลงทุนได้อย่างมีหลักการ นอกจากนี้ ยังมีการนำเสนอเทคนิคการวิเคราะห์ขั้นสูง เช่น การวิเคราะห์ Du Pont และการวิเคราะห์ความอ่อนไหว เพื่อให้การวิเคราะห์มีความลึกซึ้งและครอบคลุมมากยิ่งขึ้น

7. การบริหารความเสี่ยงทางการเงิน

ความเสี่ยงเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ในการดำเนินธุรกิจ ผู้อ่านจะได้เรียนรู้ประเภทของความเสี่ยงทางการเงิน เช่น ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง ความเสี่ยงด้านเครดิต ความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ย เป็นต้น รวมถึงแนวทางในการบริหารความเสี่ยงเหล่านี้ ความรู้นี้ช่วยให้สามารถระบุและจัดการความเสี่ยงทางการเงินได้อย่างมีประสิทธิภาพ หนังสือยังอธิบายถึงเครื่องมือบริหารความเสี่ยงสมัยใหม่ เช่น ตราสารอนุพันธ์ และการใช้แบบจำลองความเสี่ยง Value at Risk (VaR) ในการประเมินและควบคุมความเสี่ยง

8. ตลาดการเงินและแหล่งเงินทุน

หนังสืออธิบายถึงตลาดการเงินประเภทต่างๆ ทั้งตลาดเงินและตลาดทุน รวมถึงแหล่งเงินทุนทั้งระยะสั้นและระยะยาว ผู้อ่านจะได้เรียนรู้ลักษณะของตลาดและเครื่องมือทางการเงินต่างๆ เช่น หุ้น หุ้นกู้ ตราสารอนุพันธ์ เป็นต้น ความรู้นี้ช่วยให้เข้าใจทางเลือกในการระดมทุนและการลงทุนของธุรกิจ นอกจากนี้ ยังมีการอภิปรายถึงแนวโน้มใหม่ๆ ในตลาดการเงิน เช่น การระดมทุนผ่าน Crowdfunding และ Initial Coin Offerings (ICOs) ซึ่งเป็นทางเลือกใหม่สำหรับธุรกิจในยุคดิจิทัล

9. การควบรวมกิจการและการปรับโครงสร้างธุรกิจ

หนังสือกล่าวถึงการควบรวมกิจการและการปรับโครงสร้างธุรกิจ ซึ่งเป็นกลยุทธ์สำคัญในการสร้างการเติบโต ผู้อ่านจะได้เรียนรู้รูปแบบและขั้นตอนของการควบรวมกิจการ การประเมินมูลค่า และผลกระทบทางการเงิน ความรู้นี้ช่วยให้เข้าใจแนวทางการสร้างมูลค่าผ่านการควบรวมและปรับโครงสร้างธุรกิจ หนังสือยังนำเสนอกรณีศึกษาของการควบรวมกิจการที่ประสบความสำเร็จและล้มเหลว เพื่อให้ผู้อ่านเข้าใจปัจจัยสำคัญที่ส่งผลต่อความสำเร็จของการควบรวมกิจการ

10. การเงินระหว่างประเทศ

ในยุคโลกาภิวัตน์ ความรู้ด้านการเงินระหว่างประเทศมีความสำคัญมากขึ้น หนังสืออธิบายถึงระบบอัตราแลกเปลี่ยน ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน และการบริหารความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน ผู้อ่านจะได้เรียนรู้ผลกระทบของปัจจัยระหว่างประเทศต่อการตัดสินใจทางการเงินของธุรกิจ นอกจากนี้ ยังครอบคลุมถึงการบริหารเงินทุนหมุนเวียนระหว่างประเทศ และกลยุทธ์การลงทุนโดยตรงในต่างประเทศ เพื่อให้ผู้อ่านเข้าใจความซับซ้อนของการดำเนินธุรกิจในบริบทโลก

11. จริยธรรมทางการเงิน

หนังสือให้ความสำคัญกับจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจและการตัดสินใจทางการเงิน ผู้อ่านจะได้เรียนรู้ประเด็นทางจริยธรรมที่อาจเกิดขึ้นในการบริหารการเงิน เช่น ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ การใช้ข้อมูลภายใน การตกแต่งบัญชี เป็นต้น รวมถึงแนวทางในการตัดสินใจอย่างมีจริยธรรม ความรู้นี้ช่วยสร้างความตระหนักถึงความสำคัญของจริยธรรมในวิชาชีพการเงิน หนังสือยังนำเสนอกรณีศึกษาเกี่ยวกับการละเมิดจริยธรรมทางการเงินที่เกิดขึ้นจริง และผลกระทบต่อธุรกิจและสังคม เพื่อเน้นย้ำความสำคัญของการยึดมั่นในหลักจริยธรรม

12. เทคโนโลยีทางการเงิน

หนังสือกล่าวถึงผลกระทบของเทคโนโลยีต่อการเงินธุรกิจ เช่น FinTech, Blockchain, Cryptocurrency เป็นต้น ผู้อ่านจะได้เรียนรู้ว่าเทคโนโลยีเหล่านี้กำลังเปลี่ยนแปลงรูปแบบการดำเนินธุรกิจและการให้บริการทางการเงินอย่างไร รวมถึงโอกาสและความท้าทายที่เกิดขึ้น ความรู้นี้ช่วยให้เข้าใจแนวโน้มและเตรียมพร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต นอกจากนี้ ยังมีการอภิปรายถึงการใช้ Big Data และ AI ในการวิเคราะห์และตัดสินใจทางการเงิน ซึ่งกำลังเป็นทักษะที่สำคัญสำหรับนักการเงินในยุคดิจิทัล

13. การวางแผนภาษีสำหรับธุรกิจ

ภาษีมีผลกระทบสำคัญต่อการตัดสินใจทางการเงินของธุรกิจ หนังสืออธิบายหลักการภาษีที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ เช่น ภาษีเงินได้นิติบุคคล ภาษีมูลค่าเพิ่ม เป็นต้น รวมถึงแนวทางในการวางแผนภาษีอย่างมีประสิทธิภาพและถูกต้องตามกฎหมาย ความรู้นี้ช่วยให้สามารถบริหารภาษีเพื่อเพิ่มมูลค่าให้กิจการ หนังสือยังอภิปรายถึงประเด็นภาษีระหว่างประเทศ เช่น การกำหนดราคาโอน (Transfer Pricing) และสนธิสัญญาภาษีซ้อน ซึ่งมีความสำคัญสำหรับบริษัทที่ดำเนินธุรกิจระหว่างประเทศ

14. การประยุกต์ใช้ทฤษฎีทางการเงินในโลกธุรกิจจริง

หนังสือนำเสนอกรณีศึกษาและตัวอย่างจากธุรกิจจริง เพื่อแสดงให้เห็นถึงการประยุกต์ใช้ทฤษฎีทางการเงินในการแก้ปัญหาและตัดสินใจทางธุรกิจ ผู้อ่านจะได้เห็นภาพว่าหลักการต่างๆ สามารถนำไปใช้ในสถานการณ์จริงได้อย่างไร ช่วยเชื่อมโยงทฤษฎีกับการปฏิบัติ และเสริมสร้างทักษะในการวิเคราะห์และแก้ปัญหาทางการเงินธุรกิจ นอกจากนี้ ยังมีการนำเสนอเทคนิคการตัดสินใจภายใต้ความไม่แน่นอน เช่น การใช้ Decision Trees และ Real Options Analysis ซึ่งเป็นเครื่องมือสำคัญในการตัดสินใจทางการเงินในโลกธุรกิจที่มีความซับซ้อนมากขึ้น

15. แนวโน้มและความท้าทายในอนาคตของการเงินธุรกิจ

หนังสือปิดท้ายด้วยการนำเสนอแนวโน้มและความท้าทายที่สำคัญในอนาคตของการเงินธุรกิจ เช่น การเปลี่ยนแปลงของโครงสร้างประชากร การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี เป็นต้น ผู้อ่านจะได้เข้าใจว่าปัจจัยเหล่านี้จะส่งผลกระทบต่อการตัดสินใจทางการเงินของธุรกิจในอนาคตอย่างไร ช่วยให้สามารถคาดการณ์และเตรียมพร้อมรับมือกับความเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น นอกจากนี้ ยังมีการอภิปรายถึงความสำคัญของการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลและการคิดเชิงนวัตกรรมสำหรับนักการเงินในอนาคต เพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว

สรุป

หนังสือ AISA: พื้นฐานการเงินธุรกิจ เป็นแหล่งความรู้ที่ครอบคลุมและทันสมัยสำหรับผู้ที่ต้องการเข้าใจหลักการและแนวคิดสำคัญในการบริหารการเงินของธุรกิจ เนื้อหาครอบคลุมตั้งแต่พื้นฐานไปจนถึงประเด็นที่ซับซ้อน โดยนำเสนอทั้งทฤษฎีและการประยุกต์ใช้ในโลกธุรกิจจริง ผู้อ่านจะได้รับความรู้ที่จำเป็นในการวิเคราะห์ ตัดสินใจ และบริหารการเงินธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ยังสอดแทรกประเด็นสำคัญอย่างการพัฒนาอย่างยั่งยืน ธรรมาภิบาล และจริยธรรมทางการเงิน ซึ่งมีความสำคัญมากขึ้นในโลกธุรกิจปัจจุบัน หนังสือเล่มนี้จึงเป็นเครื่องมือที่มีคุณค่าสำหรับนักศึกษา นักลงทุน ผู้บริหาร และผู้ที่สนใจในด้านการเงินธุรกิจ ช่วยเสริมสร้างความรู้และทักษะที่จำเป็นในการประสบความสำเร็จในโลกการเงินที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว การนำเสนอกรณีศึกษาและตัวอย่างจากธุรกิจจริงช่วยให้ผู้อ่านเห็นภาพการประยุกต์ใช้ทฤษฎีในทางปฏิบัติ ขณะที่การอภิปรายถึงแนวโน้มและความท้าทายในอนาคตช่วยให้ผู้อ่านเตรียมพร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงที่กำลังจะเกิดขึ้น โดยรวมแล้ว หนังสือเล่มนี้เป็นคู่มือที่มีคุณค่าสำหรับผู้ที่ต้องการก้าวสู่ความเป็นมืออาชีพในวงการการเงินธุรกิจ