สรุปหนังสือ ยีนเห็นแก่ตัว

ยีนเห็นแก่ตัว
ยีนเห็นแก่ตัว

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อหนังสือ : ยีนเห็นแก่ตัว

ชื่อผู้แต่ง : Richard Dawkins (ริชาร์ด ดอว์กินส์)

ชื่อผู้แปล : ดร.เจษฎา เด่นดวงบริพันธ์

สำนักพิมพ์ : มติชน/matichon

ปีที่พิมพ์ : 2559

จำนวนหน้า : 416 หน้า

หมวดหนังสือ : การเงินการลงทุน

สารบัญ

 • ทำไมต้องเป็นพวกเรา…มนุษย์?
 • ตัวจำลองเเบบ
 • เกลียวอมตะ
 • จักรกลเเห่งยีน
 • ความก้าวร้าว : เสถียรภาพเเละจักรกลเห็นเเก่ตัว
 • เปรียบยีนดังมนุษย์
 • วางเเผนครอบครัว
 • สงครามระหว่างวัย
 • สงครามระหว่างเพศ
 • เธอเกาหลังให้ฉัน ฉันจะขี่หลังเธอ
 • มีม : ตัวจำลองเเบบตัวใหม่
 • คนน่ารัก มักได้ก่อน
 • ยีนก้าวไกล

สรุปข้อคิดจากหนังสือ

“ยีนเห็นแก่ตัว” เป็นหนังสือที่นำเสนอมุมมองใหม่ต่อทฤษฎีวิวัฒนาการ โดยมองผ่านสายตาของยีน ซึ่งเป็นหน่วยทางชีววิทยาที่เล็กที่สุด แต่มีอิทธิพลอย่างมากต่อวิวัฒนาการในธรรมชาติ ริชาร์ด ดอว์กินส์ ได้อธิบายถึงพฤติกรรมที่ซับซ้อนต่างๆ ของสิ่งมีชีวิต รวมถึงปริศนาเรื่องการเสียสละเพื่อผู้อื่น ผ่านมุมมองของยีนที่เห็นแก่ตัว

1. ยีนคือหน่วยพื้นฐานของวิวัฒนาการ

ดอว์กินส์เสนอว่ายีนเป็นหน่วยพื้นฐานที่แท้จริงของวิวัฒนาการ ไม่ใช่สิ่งมีชีวิตหรือกลุ่มสิ่งมีชีวิต ยีนทำหน้าที่เป็นหน่วยที่ถูกคัดเลือกโดยธรรมชาติ และมีเป้าหมายหลักคือการสร้างสำเนาของตัวเองให้ได้มากที่สุด แนวคิดนี้ช่วยอธิบายพฤติกรรมต่างๆ ของสิ่งมีชีวิตได้อย่างน่าสนใจ การมองวิวัฒนาการผ่านมุมมองของยีนช่วยให้เราเข้าใจกลไกการคัดเลือกโดยธรรมชาติได้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น และอธิบายปรากฏการณ์ทางชีววิทยาที่ซับซ้อนได้อย่างมีเหตุผล

2. ร่างกายเป็นเพียงยานพาหนะของยีน

ร่างกายของสิ่งมีชีวิตถูกมองว่าเป็นเพียงยานพาหนะที่ยีนใช้เพื่อเดินทางข้ามเวลา ยีนสร้างร่างกายขึ้นมาเพื่อปกป้องตัวเองและเพิ่มโอกาสในการสืบทอดไปยังรุ่นต่อไป แนวคิดนี้ช่วยให้เราเข้าใจว่าทำไมสิ่งมีชีวิตจึงมีพฤติกรรมบางอย่างที่ดูเหมือนไม่เป็นประโยชน์ต่อตัวเอง การมองร่างกายในฐานะยานพาหนะของยีนช่วยอธิบายปรากฏการณ์ทางชีววิทยาหลายอย่าง เช่น กระบวนการแก่และตาย รวมถึงพฤติกรรมการเสียสละตนเองเพื่อลูกหลาน

3. ยีนมีความเห็นแก่ตัวโดยธรรมชาติ

ดอว์กินส์อธิบายว่ายีนมีความเห็นแก่ตัวโดยธรรมชาติ เนื่องจากยีนที่สามารถสร้างสำเนาได้มากที่สุดจะมีโอกาสอยู่รอดและสืบทอดไปยังรุ่นต่อไปได้มากที่สุด ความเห็นแก่ตัวนี้ไม่ได้หมายถึงการตั้งใจทำร้ายผู้อื่น แต่เป็นกลไกทางธรรมชาติที่ทำให้ยีนอยู่รอด แนวคิดนี้ช่วยอธิบายพฤติกรรมที่ดูเหมือนเห็นแก่ตัวในธรรมชาติ และทำให้เราเข้าใจว่าการเห็นแก่ตัวในระดับยีนอาจนำไปสู่พฤติกรรมที่ดูเหมือนเสียสละในระดับสิ่งมีชีวิตได้อย่างไร

4. ความร่วมมือเกิดขึ้นเพื่อผลประโยชน์ร่วมกัน

แม้ยีนจะเห็นแก่ตัว แต่ก็สามารถร่วมมือกันได้เมื่อเห็นว่าจะเกิดประโยชน์ร่วมกัน เช่น ยีนต่างๆ ในร่างกายเดียวกันจะร่วมมือกันเพื่อให้ร่างกายอยู่รอดและสืบพันธุ์ได้ แนวคิดนี้ช่วยอธิบายพฤติกรรมการร่วมมือกันในสังคมของสิ่งมีชีวิตได้อย่างน่าสนใจ การมองความร่วมมือในแง่ของผลประโยชน์ร่วมกันช่วยให้เราเข้าใจว่าทำไมสิ่งมีชีวิตจึงสามารถอยู่ร่วมกันเป็นสังคมได้ แม้จะมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในบางครั้ง

5. การเสียสละเพื่อเครือญาติ

ดอว์กินส์อธิบายพฤติกรรมการเสียสละเพื่อเครือญาติว่าเป็นกลยุทธ์ของยีนในการเพิ่มโอกาสการอยู่รอดของสำเนาของตัวเอง เนื่องจากเครือญาติมียีนร่วมกันบางส่วน การช่วยเหลือเครือญาติจึงเป็นการช่วยให้ยีนของตัวเองมีโอกาสสืบทอดต่อไปได้ แนวคิดนี้ช่วยอธิบายพฤติกรรมการเสียสละในธรรมชาติได้อย่างน่าสนใจ การเข้าใจแนวคิดนี้ช่วยให้เรามองพฤติกรรมทางสังคมของสิ่งมีชีวิตในมุมมองใหม่ และอาจนำไปสู่การเข้าใจพฤติกรรมของมนุษย์ได้ดียิ่งขึ้น

6. กลยุทธ์เสถียรทางวิวัฒนาการ

ดอว์กินส์เสนอแนวคิดเรื่องกลยุทธ์เสถียรทางวิวัฒนาการ (Evolutionarily Stable Strategy – ESS) ซึ่งเป็นกลยุทธ์ที่เมื่อถูกนำมาใช้โดยประชากรส่วนใหญ่แล้ว จะไม่ถูกแทนที่ด้วยกลยุทธ์อื่น แนวคิดนี้ช่วยอธิบายว่าทำไมพฤติกรรมบางอย่างจึงคงอยู่ในประชากร แม้ว่าจะดูเหมือนไม่เป็นประโยชน์ในบางสถานการณ์ การเข้าใจ ESS ช่วยให้เราเห็นภาพรวมของวิวัฒนาการและเข้าใจว่าทำไมบางพฤติกรรมจึงยังคงอยู่แม้จะดูเหมือนไม่เหมาะสมในบางครั้ง

7. การแข่งขันระหว่างเพศ

หนังสืออธิบายถึงการแข่งขันระหว่างเพศในการสืบพันธุ์ว่าเป็นผลมาจากความแตกต่างในการลงทุนทางพลังงานในการสืบพันธุ์ของแต่ละเพศ ความแตกต่างนี้นำไปสู่กลยุทธ์การเลือกคู่และพฤติกรรมทางเพศที่แตกต่างกัน แนวคิดนี้ช่วยให้เราเข้าใจพฤติกรรมทางเพศของสิ่งมีชีวิตได้ลึกซึ้งขึ้น การเข้าใจการแข่งขันระหว่างเพศช่วยอธิบายปรากฏการณ์ทางสังคมหลายอย่าง เช่น การเกี้ยวพาราสี การเลือกคู่ และความแตกต่างทางพฤติกรรมระหว่างเพศ

8. ความขัดแย้งระหว่างรุ่น

ดอว์กินส์อธิบายถึงความขัดแย้งระหว่างพ่อแม่และลูกว่าเป็นผลมาจากความแตกต่างในผลประโยชน์ทางยีน พ่อแม่ต้องการแบ่งทรัพยากรให้ลูกทุกคนอย่างเท่าเทียม แต่ลูกแต่ละคนต้องการทรัพยากรมากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ แนวคิดนี้ช่วยอธิบายพฤติกรรมการเลี้ยงดูลูกในธรรมชาติได้อย่างน่าสนใจ การเข้าใจความขัดแย้งระหว่างรุ่นช่วยให้เรามองความสัมพันธ์ในครอบครัวในมุมมองใหม่ และอาจนำไปสู่การเข้าใจปัญหาครอบครัวในสังคมมนุษย์ได้ดียิ่งขึ้น

9. ทฤษฎีการสัญญาณที่น่าเชื่อถือ

หนังสือเสนอแนวคิดเรื่องการสัญญาณที่น่าเชื่อถือ ซึ่งอธิบายว่าทำไมสัตว์บางชนิดจึงมีลักษณะที่ดูเหมือนเป็นภาระ เช่น หางยาวของนกยูง ลักษณะเหล่านี้เป็นสัญญาณบ่งบอกความแข็งแรงของยีน ทำให้มีโอกาสในการสืบพันธุ์มากขึ้น แนวคิดนี้ช่วยอธิบายลักษณะที่ดูเหมือนไม่จำเป็นในธรรมชาติได้ การเข้าใจทฤษฎีนี้ช่วยให้เรามองความงามในธรรมชาติด้วยมุมมองใหม่ และอาจนำไปสู่การเข้าใจพฤติกรรมการแสดงออกของมนุษย์ได้ดียิ่งขึ้น

10. มีมและวิวัฒนาการทางวัฒนธรรม

ดอว์กินส์เสนอแนวคิดเรื่อง “มีม” ซึ่งเป็นหน่วยของการส่งต่อทางวัฒนธรรม เช่นเดียวกับยีนที่เป็นหน่วยของการส่งต่อทางพันธุกรรม มีมมีการแพร่กระจายและวิวัฒนาการคล้ายกับยีน แนวคิดนี้ช่วยอธิบายการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมและการแพร่กระจายของความคิดในสังคมมนุษย์ การเข้าใจแนวคิดเรื่องมีมช่วยให้เรามองวัฒนธรรมและการเปลี่ยนแปลงทางสังคมในมุมมองใหม่ และอาจนำไปสู่การเข้าใจกระบวนการเรียนรู้และการถ่ายทอดความรู้ในสังคมมนุษย์ได้ดียิ่งขึ้น

11. การแข่งขันระหว่างยีน

หนังสืออธิบายว่ายีนต่างๆ ในจีโนมเดียวกันก็มีการแข่งขันกันเองเพื่อความอยู่รอด ยีนที่ให้ประโยชน์มากกว่าจะมีโอกาสถูกส่งต่อไปยังรุ่นต่อไปมากกว่า แนวคิดนี้ช่วยอธิบายว่าทำไมบางลักษณะจึงถูกคัดเลือกให้อยู่รอด ในขณะที่บางลักษณะถูกกำจัดออกไป การเข้าใจการแข่งขันระหว่างยีนช่วยให้เรามองความหลากหลายทางพันธุกรรมในมุมมองใหม่ และอาจนำไปสู่การพัฒนาการรักษาโรคทางพันธุกรรมได้ในอนาคต

12. ความสัมพันธ์แบบต่างตอบแทน

ดอว์กินส์อธิบายถึงความสัมพันธ์แบบต่างตอบแทนระหว่างสิ่งมีชีวิตต่างสปีชีส์ว่าเป็นผลมาจากผลประโยชน์ร่วมกันของยีน เช่น ความสัมพันธ์ระหว่างผึ้งกับดอกไม้ แนวคิดนี้ช่วยอธิบายความสัมพันธ์ที่ซับซ้อนในระบบนิเวศได้อย่างน่าสนใจ การเข้าใจความสัมพันธ์แบบต่างตอบแทนช่วยให้เราตระหนักถึงความเชื่อมโยงของสิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศ และอาจนำไปสู่การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

13. การหลอกลวงในธรรมชาติ

หนังสืออธิบายว่าการหลอกลวงเป็นกลยุทธ์หนึ่งที่ยีนใช้เพื่อเพิ่มโอกาสในการอยู่รอด เช่น การเลียนแบบของแมลงบางชนิดเพื่อหลอกล่อเหยื่อหรือหลบหนีผู้ล่า แนวคิดนี้ช่วยให้เราเข้าใจพฤติกรรมที่ดูเหมือนไม่ซื่อสัตย์ในธรรมชาติได้ดีขึ้น การเข้าใจการหลอกลวงในธรรมชาติช่วยให้เรามองพฤติกรรมที่ดูเหมือนไม่ดีในมุมมองของการอยู่รอด และอาจนำไปสู่การเข้าใจพฤติกรรมมนุษย์ในบางสถานการณ์ได้ดียิ่งขึ้น

14. ความสำคัญของสภาพแวดล้อม

ดอว์กินส์เน้นย้ำถึงความสำคัญของสภาพแวดล้อมในการกำหนดการแสดงออกของยีน ยีนเดียวกันอาจให้ผลลัพธ์ที่แตกต่างกันในสภาพแวดล้อมที่ต่างกัน แนวคิดนี้ช่วยให้เราเข้าใจความหลากหลายของสิ่งมีชีวิตและความสามารถในการปรับตัวได้ดีขึ้น การตระหนักถึงความสำคัญของสภาพแวดล้อมช่วยให้เราเข้าใจว่าทำไมสิ่งมีชีวิตจึงมีความแตกต่างกันมากมาย แม้จะมียีนคล้ายกัน และอาจนำไปสู่การพัฒนาวิธีการเลี้ยงดูและการศึกษาที่เหมาะสมสำหรับแต่ละบุคคล

15. ผลกระทบต่อมุมมองทางสังคม

หนังสือเสนอว่าการเข้าใจกลไกของยีนและวิวัฒนาการอาจช่วยให้เราเข้าใจพฤติกรรมของมนุษย์และสังคมได้ดีขึ้น แต่ก็เตือนว่าเราไม่ควรใช้ความรู้นี้เป็นข้ออ้างสำหรับพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ แนวคิดนี้กระตุ้นให้เราคิดเกี่ยวกับจริยธรรมและสังคมในมุมมองใหม่ การนำความรู้เรื่องยีนและวิวัฒนาการมาใช้ในการวิเคราะห์สังคมอาจนำไปสู่การเข้าใจและแก้ปัญหาสังคมได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น แต่ต้องระมัดระวังไม่ให้เกิดการเหมารวมหรือการเลือกปฏิบัติ

สรุป

“ยีนเห็นแก่ตัว” เป็นหนังสือที่นำเสนอมุมมองใหม่ต่อทฤษฎีวิวัฒนาการ โดยมองผ่านสายตาของยีน แนวคิดนี้ช่วยอธิบายพฤติกรรมที่ซับซ้อนของสิ่งมีชีวิตได้อย่างน่าสนใจ เช่น การเสียสละเพื่อเครือญาติ การแข่งขันระหว่างเพศ และความขัดแย้งระหว่างรุ่น หนังสือเล่มนี้ไม่เพียงแต่อธิบายปรากฏการณ์ทางชีววิทยา แต่ยังเชื่อมโยงไปถึงพฤติกรรมของมนุษย์และสังคม ทำให้ผู้อ่านได้มองโลกในมุมมองใหม่ที่น่าตื่นเต้น อย่างไรก็ตาม ดอว์กินส์เตือนว่าเราไม่ควรใช้ความรู้นี้เป็นข้ออ้างสำหรับพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ แม้จะผ่านมากว่า 40 ปีแล้ว แนวคิดในหนังสือเล่มนี้ยังคงทรงพลังและกระตุ้นให้เกิดการถกเถียงในวงการวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์อยู่เสมอ การอ่าน “ยีนเห็นแก่ตัว” จะช่วยให้เราเข้าใจโลกและตัวเองได้ดียิ่งขึ้น และอาจนำไปสู่การตั้งคำถามใหม่ๆ เกี่ยวกับธรรมชาติของชีวิตและสังคมมนุษย์